Privacyverklaring & Cookies

Bij VetPartners Nederland gaan wij net zo zorgvuldig om met uw privégegevens als met uw huisdieren. Eigenlijk heel logisch, en dat deden wij altijd al, maar vanaf 25 mei 2018 is dat eindelijk goed wettelijk vastgelegd in de wet AVG. Op deze pagina kunt u lezen welke persoonsgegevens wij bijhouden en wat wij allemaal doen om privégegevens ook écht privé te houden.


Om het overzichtelijk te houden, maken wij onderscheid tussen;

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2018.

Privacyverklaring Website

Verantwoordelijkheid

VetPartners Nederland B.V. (“VetPartners Nederland”), gevestigd aan Landjuweel 7a 3905 PE te Veenendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens, kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Voor wie is deze privacyverklaring bedoeld?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die VetPartners Nederland verwerkt wanneer u gebruiker bent van onze webiste

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

VetPartners Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten in één van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De volgende persoonsgegevens verwerken wij mogelijk, afhankelijk van het gebruik van de website:

Sitebezoek en reacties
Wanneer u onze site bezoekt, vragen wij u om uw cookie voorkeuren. Om deze voorkeur op te kunnen slaan (zodat we u hier niet elke keer mee lastig hoeven te vallen) wordt uw “browser-fingerprint” wordt vastgelegd. Reageert u op een artikel, dan vragen we aanvullend om uw e-mailadres en naam en slaan we uw IP-adres op, zodat we de reacties kunnen modereren en spammers kunnen blokkeren.

Nieuwsbrief
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Overig
– Eventueel overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken géén bijzondere persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierendokters.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VetPartners Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Wij doen dat op basis van uw eigen toestemming. Of omdat u uw eigen gegevens op deze site heeft ingevoerd, of omdat u klant bent in één van onze klinieken en u heeft aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen.

Geautomatiseerde besluitvormingVetPartners Nederland B.V. neemt niet, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VetPartners Nederland B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VetPartners Nederland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor uw naam en emailadres. Dat vinden wij eigenlijk ook best lang, maar dat voorkomt dat wij uitgeschreven klanten toch weer activeren wanneer wij mailadressen van VetPartners Nederland klanten importeren in ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden

VetPartners Nederland B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VetPartners Nederland B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VetPartners Nederland B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@dierendokters.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. VetPartners Nederland B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. VetPartners Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VetPartners Nederland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@dierendokters.com

Contactgegevens:

VetPartners Nederland B.V.
Landjuweel 7a
3905 PE Veenendaal
Tel: 0318-613623

Startpagina


Ewa Bienias is de Functionaris Gegevensbescherming van VetPartners Nederland B.V. Zij is te bereiken via ebienias@dierendokters.com

 

Privacyverklaring Klantgegevens

In deze privacyverklaring laten wij zien op welke manier wij dagelijks omgaan met de persoonsgegevens en privacy van klanten van VetPartners Nederland klinieken, en wat er wettelijk wel en niet verantwoord is. Wij vinden dit zelf ook nogal een juridische tekst en omdat diergeneeskundige termen soms al lastig genoeg zijn, zullen wij deze tekst binnenkort omvormen tot een wat leesbaarder document.

Begrippen; waar hebben we het eigenlijk over?

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

 1. AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 2. Autoriteit Persoonsgegevens: toezichthoudende autoriteit als bedoeld in artikel 51 van de AVG;
 3. Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit geheel gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op functionele of geografische gronden is verspreid;
 4. Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben;
 5. Cliënt: een cliënt van VetPartners Nederland;
 6. Derde: ieder, niet zijnde de verwerker of degene die onder gezag van de verantwoordelijke werkzaam zijn, die door de verwerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;
 7. Persoonsgegevens: alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 8. Verwerker: de persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie;
 9. Verwerking: alles wat met de persoonsgegevens gedaan wordt, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander en vernietigen;
 10. Verwerkingsverantwoordelijke: een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Hier is dit ‘VetPartners Nederland.’

Voor wie is deze verklaring bedoeld?

 1. Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen door VetPartners Nederland van persoonsgegevens van VetPartners Nederland cliënten in het kader van haar werkzaamheden.
 2. Dit reglement heeft als doel:
  1. De persoonlijke levenssfeer van de cliënt te waarborgen en te beschermen tegen misbruik en verwerking van onjuiste gegevens door VetPartners Nederland;
  2. Te waarborgen dat persoonsgegevens niet voor een ander doel worden verwerkt dan het doel waarvoor deze zijn verzameld;
  3. De overige rechten van de cliënt te waarborgen;
  4. Uitwerking geven aan de bepalingen uit de AVG.

Met welke doelen verwerken wij persoonsgegevens?

VetPartners Nederland kan persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 1. Het verlenen van diergeneeskundige zorg;
 2. Het declareren van verleende diergeneeskundige zorg bij de cliënt;
 3. Het laten uitvoeren van nader onderzoek door laboratoria en andere dienstverleners;
 4. Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Artikel 4. Verwerking van de persoonsgegevens

 1. VetPartners Nederland heeft een dossierplicht. Dit wil zeggen dat alle gegevens over de behandeling van uw dier vastgelegd worden in een dossier.
 2. Als zorgaanbieder is VetPartners Nederland wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De persoonsgegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. VetPartners Nederland verwerkt hierbij niet meer gegevens dan nodig.
 3. In sommige praktijken van VetPartners Nederland zijn camerasystemen aanwezig. Deze beelden worden niet opgeslagen.

Beheer en toegang tot de persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens worden door de VetPartners Nederland kliniek waarbij u cliënt bent verzameld.
 2. Behoudens daartoe strekkende wettelijke voorschriften in wet- en regelgeving, hebben enkel degene die in verband staan met de verwerking van de persoonsgegevens of die daarbij noodzakelijk betrokken zijn toegang tot de persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 1. Naam;
 2. Voornamen;
 3. Voorletters;
 4. Geslacht;
 5. Geboortedatum;
 6. Adres;
 7. Postcode;
 8. Woonplaats;
 9. Telefoonnummer;
 10. Bankrekeningnummer van de betrokkene;
 11. Andere gegevens, dan bedoeld onder a tot en met j, waarvan de verwerking wordt vereist of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

Rechten van u als cliënt

 1. Betrokkenen hebben het recht op dataportabiliteit. De betrokkenen hebben het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die VetPartners Nederland van hen heeft. VetPartners Nederland dient deze gegevens te verstrekken in een vorm die het voor betrokkenen makkelijk maakt om hun gegevens te hergebruiken en door te geven aan een andere organisatie.
 2. Betrokkenen hebben het recht op vergetelheid. In een aantal gevallen dient VetPartners Nederland persoonsgegevens te wissen indien de betrokkene daarom vraagt.
 3. Betrokkenen hebben recht op inzage: de betrokkenen hebben het recht te vragen welke gegevens VetPartners Nederland van hen heeft. Ook mag de betrokkene vragen deze gegevens in te zien.
 4. Betrokkenen hebben recht op rectificatie en aanvulling: de betrokkenen hebben het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om hun persoonsgegevens aan te vullen.
 5. Betrokkenen hebben het recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties hebben betrokkenen het recht op beperking van het gebruik van hun gegevens. Dit recht geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:
  1. Gegevens zijn mogelijk onjuist;
  2. De verwerking is onrechtmatig;
  3. Gegevens zijn niet meer nodig;
  4. Betrokkene maakt bezwaar.
 6. Betrokkenen hebben recht op bezwaar: de betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van hun persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

8.1    De bewaartermijn voor behandelgegevens van uw dier bedraagt 7 kalenderjaren na overlijden tenzij langer bewaren noodzakelijk blijkt.

8.3    De bewaartermijn voor fiscale gegevens zoals facturen bedraagt 7 kalenderjaren na afsluiten van het boekjaar.

8.2    De bewaartermijn van camera beelden is maximaal 30 kalenderdagen tenzij er aanleiding is om deze langer te bewaren.

Beveiliging en geheimhouding

 1. VetPartners Nederland neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en om datalekken te voorkomen.
 2. Iedereen die handelt onder het gezag van VetPartners Nederland ter naleving en uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens waar dit reglement betrekking op heeft, voor zover deze toegang hebben tot persoonsgegevens, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift handelt, zijn tot geheimhouding verplicht. Geheimhouding is niet van toepassing voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 

Cookies

Laatst bijgewerkt: 03/04/2023.

VetPartners Limited (“ons”, “wij” of “onze”) maakt gebruik van cookies op onze website om u te onderscheiden van andere gebruikers van de website. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden en stelt ons ook in staat om onze site te verbeteren.

Ons Cookiebeleid legt uit wat cookies zijn, hoe we cookies gebruiken, hoe derden waarmee we mogelijk samenwerken cookies op de website kunnen gebruiken, en uw keuzes met betrekking tot cookies.

Wat zijn cookies? Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw webbrowser worden gestuurd door een website die u bezoekt. Als u hiermee instemt, wordt er een cookiebestand opgeslagen in uw webbrowser en kan de website of een derde partij u herkennen en uw volgende bezoek gemakkelijker maken en de website nuttiger voor u maken.

Cookies kunnen “persistente” of “sessie” cookies zijn. Persistente cookies blijven op uw persoonlijke computer of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser sluit.

Hoe VetPartners cookies gebruikt

Wanneer u de website gebruikt en er toegang toe krijgt, kunnen we een aantal cookiebestanden in uw webbrowser plaatsen. We gebruiken zowel sessie- als persistente cookies en gebruiken verschillende soorten cookies om de website te laten werken:

 • Essentiële cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen op beveiligde gedeelten van onze website of gebruik kunt maken van e-factureringsdiensten. We kunnen essentiële cookies gebruiken om gebruikers te authenticeren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen.
 • Analytische of prestatiecookies: Deze stellen ons in staat om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en te zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden waarnaar ze op zoek zijn. We kunnen ook analytische cookies gebruiken om nieuwe advertenties, pagina’s, functies of nieuwe functionaliteit van de website te testen en te zien hoe onze gebruikers daarop reageren.
 • Functionele cookies: Deze worden gebruikt om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website. Dit stelt ons in staat om onze inhoud voor u te personaliseren, u bij naam te begroeten en uw voorkeuren te onthouden.
 • Targetingcookies: Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd. We zullen deze informatie gebruiken om onze website en de op de website weergegeven advertenties relevanter te maken voor uw interesses. We kunnen deze informatie ook delen met derden voor dit doel.

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de individuele cookies die we gebruiken en het doel waarvoor we ze gebruiken:

Cookie Naam Beschrijving Duur Type
_ga Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden 2 jaar Analytisch
ga<container-id> Wordt gebruikt om sessiestatus te behouden 2 jaar Analytisch
_gid Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden 24 uur Analytisch
_gat Wordt gebruikt om het verzoektempo te reguleren. Als Google Analytics wordt ingezet via Google Tag Manager, wordt deze cookie hernoemd naar dc_gtm<property-id> 1 minuut Analytisch

Houd er rekening mee dat derden ook cookies kunnen gebruiken waarover wij geen controle hebben. Deze genoemde derden kunnen bijvoorbeeld reclamenetwerken en providers van externe diensten zoals webverkeersanalyse gebruiken. Deze cookies van derden zijn waarschijnlijk analytische cookies, prestatiecookies of targetingcookies.

Wat zijn uw keuzes met betrekking tot cookies? Als u cookies wilt verwijderen of uw webbrowser wilt instrueren om cookies te verwijderen of te weigeren, kunt u de helppagina’s van uw webbrowser raadplegen.

Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of weigert deze te accepteren, u mogelijk niet alle functies kunt gebruiken die we aanbieden, u uw voorkeuren mogelijk niet kunt opslaan en sommige van onze pagina’s mogelijk niet correct worden weergegeven.

 

Voor de Chrome-webbrowser kunt u deze pagina van Google bezoeken: Cache en cookies wissen – Computer – Google Account Help.

Voor de Internet Explorer-webbrowser kunt u deze pagina van Microsoft bezoeken: Hoe cookiebestanden verwijderen in Internet Explorer – Microsoft Support.

Voor de Firefox-webbrowser kunt u deze pagina van Mozilla bezoeken: Cookies en sitegegevens wissen in Firefox | Firefox Help.

Voor de Safari-webbrowser kunt u deze pagina van Apple bezoeken: Apple Legal – Legal – Use of Cookies – Apple.

Voor alle andere webbrowsers kunt u de officiële webpagina’s van uw webbrowser bezoeken.

Waar kunt u meer informatie vinden over cookies? U kunt meer informatie over cookies vinden op de volgende externe websites:

AllAboutCookies: All About Cookies | Online Privacy and Digital Security.

Network Advertising Initiative: Home – NAI: Network Advertising Initiative.

Dit cookiebeleid:

We kunnen dit Cookiebeleid van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in de cookies die we gebruiken of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen te weerspiegelen. Bezoek regelmatig dit Cookiebeleid om op de hoogte te blijven van ons gebruik van cookies en gerelateerde technologieën.